Klub slovenského kopova

Stanovy Klubu slovenského kopova

Název: Klub slovenského kopova, z.s.

Sídlo: Náměstí čp. 37, 538 25 Nasavrky

IČ: 48282791

Statutární orgán: výbor klubu

 

I. Úvodní ustanovení, předmět činnosti a poslání klubu

 • Klub chovatelů slovenského kopova (dále jen klub) je samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v mezích právního řádu. Je samostatným chovatelským klubem, zájmovou, nepolitickou organizací, která sdružuje držitele, chovatele a příznivce loveckého plemene – slovenský kopov.
 • Základním posláním klubu je cílevědomý chov slovenského kopova jeho využití v myslivecké praxi. Cílem chovu je vysoká pracovní výkonnost plemene, vysoká úroveň jeho exteriéru, snížení ekonomických ztrát a etický přístup při lovu zvěře.
 • Klub řídí chov a výcvik slovenského kopova na území ČR, v rámci platných standardů, chovatelského řádu a vnitřní směrnice Klubu slovenského kopova z.s.
 • K zajištění svého poslání a cílů klub doporučuje, organizuje a zajišťuje účast svých členů na svodech, výstavách, pracovních zkouškách a soutěžích včetně zahraničních.
 • Klub organizuje odborné kurzy a semináře k zajištění odborného vedení a chovu slovenských kopovů a vede evidenci o chovu v ČR. Pořádané akce a činnost klub vykonává při plném respektování obecně závazných právních předpisů, stanov a řádů ČMMJ, jehož je klub kolektivním členem, a dále předpisů ČMKJ, ČMKÚ, FCI.
 • Klub je oprávněn provádět vydavatelskou činnost související s jeho posláním, doporučuje čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování výkonu i exteriéru.
 • Chov slovenského kopova se řídí chovatelským a provozním řádem Klubu slovenského kopova, který schvaluje členská schůze.
 • K uplatňování nebo ochraně společných zájmů, společné činnosti k dosažení určitého cíle klubu, spolupracuje s dalšími kluby a organizacemi pro dosažení daného cíle.

 

II. Členství v klubu

1) Členství je řádné a čestné,

a) členem klubu se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku a zaplatila předepsané poplatky.

b) členství vzniká po schválení výborem klubu a zaplacení vstupního poplatku členství na daný rok, nejpozději do 15 dnů od prokazatelného vyrozumění o přijetí do klubu.

c) čestné členství klubu uděluje členská schůze, na návrh výboru klubu v tom kalendářním roce, kdy člen klubu dovrší věk 70-ti a více, avšak nejméně po deseti letech řádného členství, nebo osobě mimo klub, která se významným způsobem podílela, nebo zasloužila o činnost klubu, popřípadě propagaci plemene slovenský kopov. Čestný člen má všechna práva a povinnosti řádného člena, je však osvobozen od placení členských příspěvků.

2) Členství v klubu zaniká,

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení statutárnímu orgánu,

b) nezaplacením členského příspěvku v termínu do 31. 12. předcházejícího roku, včetně vyrovnání veškerých finančních závazků vůči klubu.

c) vyloučením člena na základě porušení jiných členských povinností

d) úmrtím člena

 

III. Práva a povinnosti člena klubu

1) Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:

a) zúčastnit se jednání a rozhodování na všech členských schůzích klubu

b) volit a být volen do všech orgánů klubu,

c) předkládat návrhy, námitky a stížnosti orgánům klubu,

d) zúčastňovat se všech akcí klubu, kromě zkoušek z výkonu a soutěží, na které nebyl delegován jako vůdce

e) být minimálně jednou ročně informován o činnosti a hospodaření klubu a jeho orgánů,

f) získat klubové ocenění.

2) K základním povinnostem člena patří uhradit schválený roční členský příspěvek vždy do 31. 12. předchozího roku, dále dodržovat stanovy klubu a jiná usnesení orgánů klubu, chovatelský a provozní řád, související předpisy institucí nadřízených klubu a ostatní normativy (zákony, vyhlášky, nařízení) dotýkající se činnosti klubu, ctít dobré jméno klubu.

 

IV. Orgány klubu

 • Členská schůze
 • Výbor klubu
 • Dozorčí rada klubu – revizní komise
 • Členská schůze

Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která se koná minimálně jednou ročně. Zasedání členské schůze svolává výbor vhodným způsobem (v klubovém periodiku, nebo na internetových stránkách klubu), ve lhůtě nejméně třiceti dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. Místo a čas se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů klubu se ho účastnit.

a) členská schůze je orgán společnosti, který schvaluje zprávu o činnosti výboru za uplynulé období, zprávu o hospodaření a roční účetní uzávěrku.

b) do působnosti členské schůze patří projednání a schválení činnosti klubu a jeho hospodaření za předcházející období, volba výboru a dozorčí rady klubu, změna stanov, chovatelského řádu a výše členských příspěvků a poplatků vůči klubu, rozhodnutí o zániku klubu.

c) členská schůze je schopna usnášet se za účasti 1/3 všech členů klubu. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen klubu má jeden hlas.

d) kdo jednání členské schůze řídí a zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. O záležitosti, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen se souhlasem všech přítomných členů klubu.

e) z jednání členské schůze musí být pořízen písemný zápis a usnesení, které je pro ostatní orgány i členy klubu závazné. Ten, kdo schůzi předsedá, stanoví osobu, která bude pořizovat zápis z jednání. Ta také zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen klubu může nahlížet do zápisů ze zasedání.

f) mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat tehdy, požádá-li o to, buďto více jak jedna třetina všech členů klubu, nebo nadpoloviční většina členů výboru, nebo dozorčí rada klubu.

Žádost o svolání mimořádné členské schůze musí být výboru doručena vždy písemně a od projednání žádosti na nejbližším jednání výboru po doručení žádosti, běží 90 denní lhůta do jejího svolání. Pokud by tak neučinil výbor klubu, musí po uplynutí 90 denní marné lhůty od doručení žádosti do jednání výboru, mimořádnou členskou schůzi svolat dozorčí rada.

 

 • Výbor klubu

 

členem výboru může být osoba starší 18 let.

 1. výbor klubu je statutární orgán, který řídí veškerou činnost klubu. Výbor klubu je maximálně sedmi členný. Výbor si volí z řad svých členů předsedu, místopředsedu, jednatele, finančního hospodáře, poradce chovu, výcvikáře, popřípadě určí zbylým členům úkoly ve výboru. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok. Schůzi výboru svolává předseda a to minimálně 14 dní před jejím konáním. Jednání výboru klubu je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jednání výboru řídí předseda, pokud není přítomen, tak jeho místopředseda. O jednání výboru musí být vyhotoven písemný zápis.
 2. právo jednání a vystupování jménem klubu má výborem zvolený předseda klubu. Ostatní členové výboru, případně jednají na základě písemného zmocnění, podepsaného předsedou klubu.
 3. neodkladné záležitosti, závažného charakteru, řeší předseda s místopředsedou  klubu, o svém rozhodnutí informují výbor neodkladně na jeho nejbližším jednání.
 4. V případě nebezpečí z prodlení může statutární orgán s výjimkou členské schůze rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda orgánu ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.
 5. Výbor projednává přijetí nových členů a působí, v případě provinění člena klubu, jako kárný orgán klubu.
 6. předseda DR má právo se účastnit jednání výboru klubu, může také pověřit jiného člena DR svým zastupováním na jednání výboru klubu. Jednání výboru klubu se může účastnit člen klubu, nebo i jiná osoba, musí však být přizvána, nebo o účast na jednání požádat. Výbor klubu zabezpečuje svolání členské schůze dle stanov klubu. Výbor klubu musí být pravidelně informován o finanční situaci. Jakékoliv vydání klubu vyšší než 10.000,- Kč musí být dopředu odsouhlaseno na jednání výboru klubu.
 7. pokud z jakéhokoliv důvodu odstoupí člen výboru ze své funkce je kooptován do výboru další člen z pořadí ve volbách na poslední volební členské schůzi a výbor se dohodne o jeho zařazení do funkce. Pokud odstoupí předseda, místopředseda, poradce chovu, jednatel, finanční hospodář a výcvikář klubu, musí po kooptaci nového člena výboru dojít uvnitř výboru klubu k volbě nového člena do chybějící funkce.
 • Dozorčí rada klubu- revizní komise

a) je nezávislým kontrolním orgánem klubu. Dozorčí rada dohlíží, jsou-li záležitosti klubu řádně vedeny a vykonává-li klub činnost v souladu s právními předpisy a stanovami klubu.

b) členy dozorčí rady volí a odvolává členská schůze a jen jí se ze svojí činnosti zodpovídá. Jejími členy nemohou být členové výboru a osoby jim blízké.

Dozorčí rada je tříčlenná, volí si ze svého středu předsedu, který má právo se zúčastňovat jednání výboru klubu. Členem dozorčí rady klubu může být jen bezúhonná, zletilá a plně svéprávná osoba.

 1. dozorčí rada klubu je orgán příslušný k přezkoumání rozhodnutí o vyloučení, nebo jiného potrestání člena klubu.
 2. dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. V případě zjištění pochybení nebo provinění sdělí tyto skutečnosti výboru klubu a má právo navrhnout potrestání člena či jiné opatření.

e) dozorčí rada má právo svolání členské schůze dle ustanovení stanov klubu. V případě odstoupení člena dozorčí rady je kooptován náhradník z pořadí volby do dozorčí rady členskou schůzí, v případě odstoupení předsedy dozorčí rady proběhne po kooptaci nová volba předsedy dozorčí rady.

 

V. Členská disciplína, kárný řád

 • O tom, zda byly členem porušeny stanovy, principy a řády klubu, či jiná související nařízení orgánů klubu a v jaké závažnosti rozhoduje samostatně výbor klubu. Má právo udělit členovi klubu přiměřený trest.

Druhy trestu:

 1. a) napomenutí člena,
 2. b) podmíněné vyloučení člena,
 3. c) vyloučení člena
 • Výbor klubu může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu ani po výzvě klubu. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li klubu zvlášť závažnou újmu. Člen, proti kterému návrh na vyloučení směřuje, musí mít příležitost se s návrhem seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést vše, co mu je k prospěchu.
 • Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení, či jiném potrestání, přezkoumala dozorčí rada klubu. Dozorčí rada klubu zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li zákonu nebo stanovám.
 • Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí klubu o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak právo zaniká.

 

VI. Hospodaření klubu

 • Klub hospodaří s prostředky, které tvoří zápisné, členské příspěvky, poplatky z chovatelské činnosti, úroky, dotace a dary od fyzických či právnických osob.
 • Funkce v orgánech klubu jsou čestné. Členové orgánů klubu mají právo na úhradu nevyhnutelných výdajů spojených s výkonem funkce dle platných zákonů, předpisů a nařízení klubu.
 • Klub vede prostřednictvím výborem pověřené osoby účetnictví dle příslušných zákonných norem. O hospodaření klubu musí být výbor, dozorčí rada a členové řádně informováni.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Klub je zřízen na dobu neurčitou. Případné změny stanov a ostatních normativů klubu může v rámci platných zákonů odsouhlasit pouze členská schůze.
 2. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku (klubu).
 3. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu klubu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.
 4. Funkční období členů volených orgánů klubu je pětileté. Členové volených orgánů klubu, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě.

Stanovy byly schváleny rozhodnutím členské schůze Klubu slovenského kopova, konané dne 28.5.2016, v restauraci Na špici v obci Radošov- Lučiny, a dále ve znění pozdějších doplnění rozhodnutím členské schůze KSK, konané dne 17.6.2017 a 15.6.2019.

Slovenský kopov
Přejít nahoru