Klub slovenského kopova

Dokumenty Vnitřní směrnice

„GPS navigace může být použita ihned po skončení leče v případě, že některý z předváděných psů se nevrátí k vůdci. Vrchní rozhodčí zjistí pomocí GPS navigace, kde a při jaké činnosti se pes nachází. Pokud ze záznamu GPS je zřejmé, že pes je prokazatelně u zvěře, vyšle vrchní rozhodčí vůdce společně s jedním z rozhodčích, ke zjištění skutečného stavu. V případě, že je pes prokazatelně u zvěře, pokračuje dále pes ve zkouškách, bez ohledu na časový limit 30 minut. V opačném případě, kdy pes není u zvěře (toulá se lečí i mimo ni), popř. se vrací zpět k vůdci, hodnotí se dále dle zkušebního řádu a limitu 30 minut.

 

V případě nejasností u posuzování disciplín: nahánění, orientace, hlasitost a hledání přihlédne rozhodčí k vyhodnocení práce psa ve výše uvedených disciplínách dle záznamu na GPS.

 

Na klubových zkouškách a soutěžích budou výhradně používány klubové GPS obojky (vysílače). Pokud vůdce bude trvat na použití svého vlastního GPS obojku, pes v tomto případě musí mít obojky dva a vůdce odevzdá přijímač od vlastního GPS obojku rozhodčímu“.

Podmínky a postup pro vydání krycího listu a evidenci štěňat

Výbor klubu SK na svém zasedání dne 28.8.2015 odsouhlasil postup při vystavování krycích listů a evidenci narozených štěňat včetně jejich zápisu do plemenné knihy.

 

Postup je následovný:

-majitel chovné feny si stáhne ze stránek klubu, popřípadě osloví poradce chovu o zaslání „ žádost o doporučení ke krytí feny“. Tuto žádost vyplní a zašle spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku na daný rok, stačí i elektronicky poradci chovu. Žádost je třeba zaslat s dostatečným předstihem, minimálně 30 dnů před krytím.

– na základě této žádosti obdrží majitel chovné feny od poradce chovu krycí list ve dvojím vyhotovení a „hlášení vrhu“. Toto vyplněné hlášení vrhu po narození štěňat do 21 dnů spolu s přiloženým dokladem o zaplacení poplatku klubu za štěňata, na které bude požadováno u ČMKJ vystavení rodokmenu zašle poradci chovu. Originál krycího listu potvrzeného majitelem chovného psa si majitel chovné feny ponechá pro zápis do plemenné knihy a kopii, z které si majitel chovného psa odstřihne vyplněnou část vpravo dole zašle poradci chovu ihned po krytí. Dále o narození štěňat je povinen majitel chovné feny neprodleně informovat majitele chovného psa, kterým byla fena kryta a skutečnosti, že se štěňata narodila a v jakém počtu.

-po obdržení hlášení vrhu a dokladu o zaplacení poplatku za štěňata obdrží majitel chovné feny od poradce chovu „přihlášku k zápisu štěňat“ do plemenné knihy a na přidělení evidenčních čísel od ČMKJ. Tato přihláška musí být podepsána poradcem chovu.

-po obdržení přihlášky k zápisu štěňat zašle majitel chovné feny tuto vyplněnou přihlášku spolu s originálem krycího listu na ČMKJ k přidělení evidenčního čísla na štěňata. Po obdržení evidenčních čísel nechá majitel čipovat, popřípadě tetovat štěňata (pozor musí býk minimálně 6 týdnů stará) u svého veterinárního lékaře, který tento zápis potvrdí. Potvrzený zápis pak odešle na ČMKJ a ta mu vystaví rodokmeny.

-majitel chovného psa musí nejpozději do 30 dnů od narození štěňat, zaplatit poplatek klubu za krytí dle chovatelských podmínek klubu a zaslat kopii dokladu poradci chovu spolu s kopií dokladu o krytí, který si odstřihl z krycího listu při krytí feny. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, nebude jeho chovný pes doporučován poradcem chovu na krytí až do doby než přijde k úhradě stanoveného poplatku.

Komunikace s poradcem chovu může probíhat i elektronicky. V případě zasílání účetních dokladů, popřípadě dokladů s podpisem musí být tyto doklady naskenovány a zaslány poradci chovu.

 

Informace o platných poplatcích:

– členský poplatek do klubu za kalendářní rok                             300,-Kč

– poplatek za štěně, na které bude vystaven rodokmen              400,-Kč

– poplatek majitele chovného psa za krytí                                      500,- Kč

 

Platby se hradí na účet klubu číslo:   115-779890237/0100

Variabilní symbol uvádějte vaše členské číslo.

Specifický symbol uvádějte za:      –   členství v klubu                 10

                                                                    –   poplatek za štěňata         60

                                                                    –   poplatek za krytí psem   50                                                    

 

V případě, že bude žádat o doporučení ke krytí majitel chovné feny a není člen Klubu slovenského kopova, musí uhradit předem jednorázový poplatek, ve výši 3000,-Kč a zaslat doklad o zaplacení současně, se žádostí o doporučení ke krytí poradci chovu. Následný postup je stejný jen majitel této chovné feny již neplatí poplatek za štěňata.

 

Korespondenční adresa: Libor Beníček   Bystřice pod Lopeníkem 355

687 55 Bystřice pod Lopeníkem

Tel: +420 603 585 313, e-mail: poradce@slovenskykopov.cz

Vnitřní směrnice

Klubu slovenského kopova, z.s.

(Chovatelský řád)

 

Cílem Klubu slovenského kopova /dále jen KSK/ je chov čistokrevného plemena psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro toto plemeno. Chovatelský a zápisní řád KSK vychází ze zápisního řádu ČMKU.

 

 Úvodní ustanovení

 1. 1. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU.
  2. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby.
  3. Speciální chovné podmínky určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a vyhláškou č.192/2004 Sb. k zákonu 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.
  4. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu.
  5. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat jakéhokoli plemene bez průkazu původu a ani podpora tohoto konání.

 Chov a jeho řízení

 1. 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).
  2. Druhy chovu:
  – čistokrevná plemenitba

III. Chovní jedinci
1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených KSK. Agresivní jedinec nemůže být využit v chovu.

2. Podmínky pro zařazení do chovu určuje chovatelský klub slovenského kopova,(dále jen k.KSK)ve své pravomoci při respektování platného standardu FCI. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu.


3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu zapíše poradce chovu KSK do průkazu původu psa razítkem „Chovné podmínky splněny“. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

 

Pes ♂ po splnění podmínek pro chov nabývá chovnosti od ukončení 24 měsíce věku. Chovnost mu končí v den dovršení stáří 9 let. Výjimku z tohoto ustanovení může, v souladu se specifickými podmínkami plemene, povolit poradce chovu. K žádosti musí být přiloženo potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládaným krytím, že krytí může proběhnout bez nadměrných rizik.

Pes může krýt maximálně 5 fen v kalendářním roce. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. Majitel chovného psa nahlásí do 30 dnů poradci chovu, že fena byla kryta psem dle doporučení poradcem chovu a přiloží doklad o zaplacení poplatku za krytí dle chovatelských podmínek klubu. Viz doporučení ke krytí. Chovný pes může danou fenu krýt maximálně 2 x za dobu její chovnosti. Vy-jímku může povolit pouze poradce chovu.

 

Fena ♀ po splnění podmínek pro chov nabývá chovnosti od ukončení 24 měsíce věku. Chovnost jí končí dnem dovršení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může, v souladu se specifickými podmínkami plemene, povolit poradce chovu. K žádosti musí být přiloženo potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav, březost umožňuje bez nadměrných rizik.

Fena může mít vrh jen jednou v kalendářním roce. Toto se nevztahuje na náhradní krytí (to znamená, když fena nezůstane gravidní).

 

Pro získání chovnosti, popřípadě pokračování jedince v chovu, musí každý jedinec podstoupit DNA test. U jedinců narozených po 1.2.2018, musí souhlasit porovnání DNA obou rodičů, pokud jsou v databázi.

 

V případě požadavku majitele chovné feny na krytí psem, který není evidován v databázi DNA, musí zabezpečit majitel chovné feny odběr vzorku DNA dle směrnice KSK č.2/2017 u chovného psa a předat vzorek poradci chovu k provedení analýzy, který bude založen do databáze našeho klubu, vedeného společností Vetgene Bratislava. Postup pro odběr vzorů DNA řeší směrnice klubu č.2/2017 přijatá na členské schůzi 17.6.2017 v Ústí.

 

Doporučení ke krytí platí jen pro ten kalendářní rok, ve kterém bylo vystaveno poradcem chovu. Náhradní krytí vystaví poradce chovu jen pro toho psa, po kterém fena nebyla gravidní a to jen feně, která nedovršila den krytí stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může, v souladu se specifickými podmínkami plemene, povolit poradce chovu. K žádosti musí být přiloženo potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s dobrozdáním, že zdravotní stav, březost umožňuje bez nadměrných rizik.

 

Chovatel písemně ohlásí vrh poradci chovu do 21 dnů a to i den vrhu štěňat, počet narozených štěňat, z toho zůstalo: psů – fen. Dále předloží spolu s hlášením o vrhu doklad o zaplacení poplatku klubu, za narozená štěňata, která budou zapsána do plemenné knihy dle chovatelských podmínek klubu. Na základě těchto podkladů obdrží od poradce chovu přihlášku vrhu pro plemennou knihu na tiskopise s hlavičkou klubu slovenského kopova s potvrzením poradce chovu.

 

Při krytí chovné feny chovným psem, si ponechá originál tiskopisu „Doporučení ke krytí“ majitel feny, který pak tento zašle společně s přihláškou k zápisu štěňat na ČMKJ.

 

„Přihláška k zápisu štěňat“- je třeba (dle nového zákona na ochranu osobnosti), aby chovatel dal – či nedal souhlas se zveřejněním svého jména (viz. příloha tiskopisu).

 

Pokud chovný jedinec získá nové ocenění (tzn. od toho, kterého opravňovalo ke splnění chovnosti) – aby majitel chovného jedince neprodleně zaslal na sekretariát ČMKJ každou změnu, která vylepšuje jeho původní ohodnocení – fotokopií PP. Bez tohoto budou mít štěňata v PP jen ocenění rodičů, potřebné k chovnosti (minimální ohodnocení).

 

Chovné podmínky slovenského kopova v ČR

 

PES:    Výstava – ocenění výborná, získané na klubové výstavě s.k., plnochrupý,

zkus nůžkový, výška 45 – 50 cm. Stáří v den výstavy 15 měsíců a jeden den.

Zkoušky – BzH II.c. (barvářské zkoušky honičů) – jen ve spolupráci s KSK

IHZ – s.k. I.c. (individuální holičské zkoušky pro s.k.) – jen ve spolupráci s KSK

Dysplasie kyčelního ani loketního kloubu není povinná.

 

 FENA: Výstava – ocenění nejméně v.d., získané na klubové výstavě s.k., plnochrupá,

zkus nůžkový, výška 40- 45 cm, stáří v den výstavy 15 měsíců a jeden den.

Zkoušky – BzH II.c. (barvářské zkoušky honičů) – jen ve spolupráci s KSK

IHZ – s.k. I.c. (individuální holičské zkoušky pro s.k.) – jen ve spolupráci s KSK

 Dysplasie kyčelního ani loketního kloubu není povinná.

 Ke klubovým zkouškám budou připuštěni a do chovu zařazeni psi a feny s provedeným jarním svodem psů.

 

ZKOUŠKY

Barvářské zkoušky honičů (BZH) se zkouší dle platného zkušebního řádu pro honiče – viz. BZH.

Individuální holičské zkoušky (IHZ) se zkouší dle platného zkušebního řádu pro honiče, ovšem jen disciplíny, které jsou uvedeny v tabulkách pro IHZ – viz. tabulky. Na IHZ bude připuštěno v jedné skupině maximálně 6 (šest) slovenských kopovů,starších 24 měsíců v den konání zkoušky, kteří budou řádně a včas na tyto zkoušky přihlášeni. Přednost mají na IHZ kandidáti chovu, kteří mají absolvovanou klubovou výstavu a splňují podmínky chovnosti z exteriéru. Přednost na klubových zkouškách má vždy člen KSK před nečlenem KSK. Pokud nebudou klubové zkoušky obsazeny členy KSK budou se moci zkoušek zúčastnit nečlenové KSK s tím, že uhradí o 200 % vyšší poplatek. Toto zvýšení poplatku se týká jen BZH, IHZ jejichž spolupořadatelem je KSK ČR. Posuzovat na těchto zkouškách bude jeden hlavní a minimálně dva rozhodčí na skupinu 6 psů, navrženi KSK, ovšem delegovaní sekretariátem ČMMJ.

IZH se konají výhradně při společném honu na černou zvěř. Pro  případ, že pes nebude mít možnost prokázat během lovu ochotu na „divočáka“, musí se ochota odzkoušet v obůrce dle zkušebního řádu pro honiče – viz. „Ochota k práci na černou zvěř“.

 1. Chovatel, majitel chovného jedince
  1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu (feně). Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa (feny).
  2. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovné stanice.
  3. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem písemně zmocněn používat je k chovu a toto zmocnění musí být zasláno poradci chovu. Zmocněná osoba nemusí být členem KSK.
  4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně vedení KSK /poradci chovu/ a plemenné knize.
  5. Změna držení :
  – u chovného psa neprodleně
  – u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.
  6. Převod (prodej) březí feny je možný i osobě, která není členem KSK. Pokud, nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
  7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
  8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit chovatelskému klubu i plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů, podepsaný ostatními spolumajiteli.
  9. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů – nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.
 2. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
  1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu na základě písemné žádosti majitele chovné feny na předepsaném tiskopise krycí listy. V případě, že žadatel není členem KSK činí poplatek za vystavení krycího listu poradcem chovu 5 000,-Kč a musí být uhrazen do pokladny klubu před vystavením krycího listu.
 3. Platnost krycích listů je jen pro ten kalendářní rok, ve kterém bylo vystaveno poradcem chovu
 4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:
  a) jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu
  b) jméno feny a číslo jejího zápisu
  c) jméno a adresu majitele nebo držitele psa
  d) jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny
  e) podpisy obou majitelů (držitelů)
  f) místo a datum krytí.
  4. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
  5. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub sám.

 

 1. Krytí
  1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.
  2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.
  3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
  4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.
  5. Držitel psa je povinnen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena způsobila třetí osobě.
  6. Pokud vybraný pes fenu prokazatelně nenakryl, smí být užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu.
  7. Při neplánovitém krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.
  8. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny.
  9. Pokud k úhynu chovné feny došlo z důvodů na straně držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodů na straně držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.
 2. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.
  11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody: Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která by měla hlavně obsahovat tyto body:
  a) doba výběru štěněte majitelem psa
  b) doba odběru štěněte majitelem psa
  c) doba, po které právo na výběr štěněte zaniká
  d) doba, po které právo na odběr štěněte zaniká
  e) vyrovnání výloh s dopravou
  Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.
  12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Vyjímku, může povolit P ČMKU.
 3. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.
  14. Právo krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny.
  15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.
  16. Zahraniční krytí schvaluje poradce chovu.

.
VII. Vrh
1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen KSK /poradce chovu/.
2. Fena může mít v jednom kalendářním roce jeden vrh štěňat. Viz. Zápisní řád ČMKU.

 1. 3. Fena může kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení veterinárním lékařem. 4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje :
  – základní identifikační údaje
  – datum krytí a vrhu
  – počet celkem narozených a mrtvě narozených štěňat
  – pohlaví
  – barvy štěňat
  – zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných.
  Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu do 75 ti dnů po krytí.
  6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 – dnů. Štěňata (celý vrh) musí být v době odběru označena čipem, nebo tetováním. Doporučujeme i tetování z důvodů lepší identifikace na zkouškách z výkonu, popřípadě výstavách. Pokud je pes jen očipován a přijde k porušení činnosti čipu, nemůže být připuštěn ke zkoušce z výkonu, popřípadě na výstavu. Změna identifikačního označení je povolena pouze, se souhlasem klubu.

VIII. Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.
2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.

 1. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.
  7. Registrace chovatelské stanice zaniká:
  a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení
  b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.
  8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.
 1. Zápisy štěňat do plemenné knihy
  1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu.
  2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu včetně dokladu o chovnosti.
  3. Vrh musí být hlášen k zápisu poradci chovu celý najednou nejpozději do 21 dnů stáří štěňat. Od poradce obdrží chovatel neprodleně přihlášku k vrhu na hlavičkovém papíře KSK s podpisem poradce chovu. Přihlášku vrhu musí chovatel odeslat plemenné knize nejpozději do 4 týdnů od data vrhu a požádat o čísla zápisu, která jsou v případě tetování tetovacími čísly.
  4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici se vede samostatná abecední řada.
  5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.
  6. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu : – zkratka plemenné knihy / identifikační značka plemene / číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
  7. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.
 2. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy
  1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI nebo zeměmi, jejichž plemennou knihu FCI uznává, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle výše uvedeného schématu. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy (původní plemenná kniha / česká plemenná kniha/ zkratka plemene/ číslo zápisu).
  2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.
 3. Importovaní chovní jedinci, ze země se shodnými podmínkami k uznání chovnosti s KSK ČR a obdrželi status chovného jedince, budou uznáni k chovu v ČR poradcem chovu. V případě, že tyto podmínky nesplňují, musí jedinec absolvovat klubovou výstavu i zkoušky z výkonu dle podmínek KSK ČR. V tomto případě se neuznává výstava ani zkoušky z výkonu daného jedince a ani se částečně výsledky nepřejímají.

Chovných jedinců ze slovenské republiky doporučí poradce chovu k zapsání do plemenné knihy bez dalších podmínek.

 1. Zápis jedinců do registru
  1. Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují:
  a) importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách neuznaných FCI
  b) štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané v plemenných knihách uznaných FCI
  c) jedinci bez průkazu původu.
  2. Podmínkou pro zapsání do registru : – viz bod c) – souhlas chovatelského klubu. Jedinec musí být posouzen na dvou výstavách dvěma různými rozhodčími a oceněn nejméně známkou „velmi dobrá“. V dalším chovu by měl, dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen.
  3. Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: „ČMKU – registr“.

XII. Průkaz původu
1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.
2. Průkaz původu musí obsahovat :
– rodokmen, nutné identifikační údaje o psu – feně
– nejméně tři generace předků
– přílohu, část určenou k zápisu výsledků z výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.
3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel je povinen předat průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu po té, co jej obdržel z Plemenné knihy ČMKJ, kterou byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
4. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise Pes nebo dalších kynologických časopisech vystavit duplikát.
5. Zápisy do rodokmenu,smí provádět pouze Plemenná kniha ČMKJ.
6. Zápisy do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterináři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKJ).
7. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem a razítkem ten, kdo zápis provedl.

XIII. Vývoz
1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKJ označen:razítkem Export Pedigree, průtlačným razítkem se znakem ČMKJ, kulatým razítkem ČMKJ s podpisem pracovníka a adresou nového majitele.
2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

 1. Souhlas k vývozu jedince vystaví pouze poradce chovu KSK ČR.
 2. Nedílnou podmínkou udělení vývozního razítka “Export Pedigree“ je souhlas poradce chovu KSK ČR. Tento souhlas klubu není zpoplatněn u štěňat a dospělých jedinců, kteří nejsou evidováni jako chovní. Poplatek klubu se hradí pouze v případě vývozu chovného jedince.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu KSK se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení.
2. Chovatelský řád KSK musí respektovat ustanovení chovatelského řádu ČMKU a závazných právních předpisů.
3. Prováděcí pokyny pro zápis do plemenné knihy ČMKJ vydává P ČMKJ.

Schváleno členskou schůzí KSK dne 28.5.2016 v Radošově a nabývá účinnosti dnem schválení. Dnem 17.6.2017 schváleno členskou schůzí v Ústí doplnění  chovatelského řádu.

Podmínky pro účast na Mezinárodní soutěži slovenských kopovů,
pořádanou Klubem slovenského kopova,  jedenkráte za dva roky

 

 1. Na této mezinárodní soutěži se zkouší dle platného Zkušebního řádu ČR pro IHZ slovenských kopovů + ochota v práci na černou zvěř v obůrce. Rozhodčí deleguje ČMKJ Praha na návrh Klubu slovenského kopova.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo doplnit počet účastníků do 10 z řad slovenských kopovů z ČR. Nejméně však 5 slovenských kopovů z ČR.
 3. Do soutěže je možno přihlásit slovenského kopova, který absolvoval IHZ – SK v I. ceně, úspěšně absolvoval Celostátní soutěž slovenských kopovů ( CS – SK) a v den soutěže je starší 24 měsíců. Tento bod neplatí pro zahraniční účastníky.
 4. Soutěž je vypsána nejvýše pro 10 slovenských kopovů. Při větším počtu zájemců provede výcvikář klubu výběr podle těchto regulí: přednost má pes nebo fena s titulem „diviačiar“, chovný jedinec před nechovným a dosažené body získané na CS – SK. Přednost mají psi i feny, kteří se ještě soutěže neúčastnili.
 5. Pes nebo fena se může soutěže zůčastnit jen jedenkrát a vůdce z ČR musí být členem KSK.
 6. Startovné na soutěži si hradí vůdci psů.
 7. Vítěz soutěže má právo užívat titul „ VÍTĚZ MS – SK“ daného roku. Nejlepší pes v I. ceně může získat titul CACIT, CACT a další v I. ceně titul Res. CACIT, Res. CACT. Tituly nejsou nárokovány.
 8. Přihlášky je nutno zaslat na adresu výcvikáře klubu. Uzávěrka přihlášek končí 60 dnů před konáním soutěže. Po uzávěrce bude každý z přihlášených nejpozději 15 dnů před konáním soutěže vyrozuměn.

 

Podmínky pro účast na Celostátní soutěži slovenských kopovů,
pořádanou Klubem slovenského kopova, jedenkráte za dva roky

 

 1. Zkouší se dle platného Zkušebního řádu pro IHZ – slovenských kopovů + ochota v práci na černou zvěř v obůrce. Rozhodčí deleguje ČMKJ na návrh Klubu slovenského kopova.
 2. Do soutěže je možno přihlásit slovenské kopovy, kteří absolvovali IHZ – SK v I. ceně a v den soutěže dovršili 24 měsíců věku.
 3. Soutěž je vypsána pro 10 slovenských kopovů. Při větším počtu zájemců provede výcvikář klubu výběr podle těchto regulí: přednost má pes nebo fena s titulem „diviačiar“, chovný jedinec před nechovným a dále pak rozhoduje počet docílených bodů na IHZ – SK.
 4. Pes( fena) se může zúčastnit soutěže jen jedenkrát, pokud v předešlých soutěžích již zvítězil. Vůdce musí být členem KSK a slovenský kopov musí být evidován v České plemenné knize nebo v členských státech FCI.
 5. Náklady spojené se soutěží si hradí vůdce sám.
 6. Vítěz soutěže má právo užívat titul „ VÍTĚZ CS – SK“ daného roku. Nejlepší kopov v I. ceně může získat titul CACT a další kopov v pořadí v I. ceně Res. CACT. Tituly nejsou nárokovány.
 7. Přihlášky je nutno zaslat na adresu výcvikáře KSK nejpozději 60 dnů před konáním soutěže. Po uzávěrce bude každý z přihlášených vyrozuměn nejpozději 15 dnů před konáním soutěže.

 

Podmínky pro účast na Klubových BZH se zadáním titulů CACT a Res. CACT,
pořádané Klubem slovenského kopova,  každým rokem

 

 1. Zkouší se dle platného Zkušebního řádu pro Barvářské zkoušky honičů.
 2. Pes nebo fena se mohou zúčastnit Klubových BZH jen jedenkrát pokud uspěje v I. ceně.
 3. Náklady spojené s K-BZH si hradí každý účastník sám. Vůdce nemusí být členem Klubu slovenského kopova. Nečlen platí o 200% více. Při větším zájmu má člen KSK přednost před nečlenem.
 4. Vítěz má právo užívat titul „ Klubový vítěz“ pro daný rok. Nejlepší pes nebo fena v I. ceně může získat titul CACT, druhý v pořadí v I. ceně Res. CACT. Tituly nejsou nárokovány.
 5. Soutěže se může zúčastnit nejvýše 24 slovenských kopovů.
 6. Přihlášky je nutno zaslat na adresu výcvikáře klubu nejpozději do 30 dnů před konáním těchto K – BZH.
 7. Vítězi je propůjčena  putovní plaketa na daný rok, kterou před konáním dalšího ročníku předá zástupcům KSK.
 8. Pes nebo fena musí být v den konání K – BZH starší 10 měsíců.
 9. Pes ( fena) musí být evidován v České plemenné knize nebo v plemenných knihách  členských států FCI.

Směrnice Klubu slovenského kopova,z.s.

č. 1/2017,

„Umístění komerční reklamy na webových stránkách klubu“.

 

§ 1

Klub slovenského kopova,z.s. (dále jen KSK), stanovuje podmínky pro umístění komerční reklamy na stránkách klubové webové prezentace takto.

 

§ 2

Na klubových stránkách lze umístit komerční reklamu nabízející činnosti, služby a zboží výhradně v souvislosti s myslivostí, kynologickými aktivitami, chovatelskou činností a výcvikem slovenského kopova.

 

§ 3

O umístění komerční reklamy může požádat

 1. Člen KSK
 2. Nečlen KSK, fyzická a právnická osoba

 

§ 4

Pro komerční reklamu je vyčleněn levý a pravý postranní sloupec na úvodní straně webové prezentace. Velikost jednotlivé reklamy je stanovena na prostor o velikosti š x v, 3 x 6 cm, (85 x 170 pixelů). Jsou akceptovány formáty .jpg, .png, .gif, .cdr, .psd, .pdf. Z tohoto prostoru může při současném naplnění ust. § 2 dojít k přesměrování na externí webovou prezentaci inzerenta, popř. odkaz na sdělení inzerenta umístěné na samostatné stránce prezentace KSK.  Minimální doba zveřejnění se stanovuje na 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

 

§ 5

Maximální počet komerčních reklam se stanovuje na deset. V případě naplnění kapacity vyhrazeného prostoru pro komerční reklamu má pro vyvěšení reklamy vždy přednost žádost člena před nečlenem či dalšími subjekty mimo KSK. V případě, že je kapacita naplněna, inzerce člena bude realizována ihned po uplynutí doby inzerce nečlena a uvolnění prostoru.

 

§ 6

Inzerce bude zveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů od připsané či v hotovosti uhrazené platby za komerční reklamu. Smluvená doba vyvěšení počíná běžet dnem vyvěšení. Při stažení reklamy inzerentem před smluvenou dobou se uhrazená částka nevrací.

 

§ 7

Úhrada za komerční reklamu se stanovuje takto  :

 1. Člen KSK – 150,- Kč/30 dnů
 2. Nečlen KSK – 450,-Kč/30 dnů

 

§ 8

O umístění reklamy rozhoduje administrátor webové prezentace KSK,  na základě písemné žádosti a po předložení požadované předlohy inzerentem. KSK si vyhrazuje právo odmítnout vyvěšení reklamy, která je v rozporu s ustanovením § 2 směrnice, jsou v ní použita např. vulgární slova a je v rozporu s dobrými mravy.  Na umístění reklamy nevzniká právní nárok.

Směrnice KSK č. 2/2017,

o odběrech DNA u chovných jedinců slovenského kopova v České republice

 

 § 1

Klub slovenského kopova,z.s., dále jen KSK  stanovuje prováděcí předpis pro odběry vzorků DNA u chovných jedinců plemene slovenský kopov v České republice. Prováděcí organizací a správcem databáze DNA chovných jedinců je společnost VetGene/metgene s.r.o., Bratislava, ISAG ID number 92619. 

 

§ 2

Pro získání chovnosti, popřípadě pokračování jedince v chovu, musí každý jedinec podstoupit DNA test. U jedinců narozených po 1.2.2018 musí souhlasit porovnání DNA obou rodičů,pokud jsou v databázi.

V případě požadavku majitele chovné feny na krytí psem, který není evidován v databázi DNA, musí zabezpečit majitel chovné feny odběr vzorku DNA dle směrnice KSK č.2/2017 u chovného psa a předat vzorek poradci chovu k provedení analýzy, která bude založena do databáze našeho klubu. 

 

§ 3

Odběry DNA budou zajišťovány stěrem bukální sliznice (z dutiny ústní) psa.  Odběr vzorků bude za přítomnosti majitele psa, poradce chovu a dalšího člena výboru KSK prováděn klubem pověřenou a genetickou laboratoří proškolenou osobou. 

 

§ 4

Místo a čas odběru bude stanoven klubem v dostatečném předstihu tak, aby majitel chovného psa se mohl  se  psem dostavit k odběru vzorku na předem stanovené místo. Místo a čas provedení odběru bude zveřejněno na stránkách KSK. Náklady spojené s dopravou do místa odběru si hradí majitel psa. 

 

§ 5

Jedinci, kteří jsou v den schválení opatření chovní, budou mít odběry a testy DNA, pokud je absolvují do 1.2.2018 hrazeny klubem. Po tomto termínu si bude hradit testy DNA majitel. 

 

§ 6

Pokud jedinec uchovněný před  nabytím platnosti opatření nebude mít proveden test DNA do 1.2.2018, nebude dále využíván v chovu. 

 

§ 7

U jedinců, uchovněných po 1.2.2018 budou prováděny odběry DNA stejným způsobem jako u stávajících jedinců, v předem určených termínech. Úhradu za testy DNA v takovém případě jednorázově uhradí klub. Následně majiteli  chovného jedince klub vyúčtuje částku za odběr a testy DNA, kterou majitel uhradí klubu před souhlasem k udělení chovnosti poradcem chovu. 

 

§ 8

Výbor klubu je oprávněn provést při kontrolách vrhu namátkový odběr vzorku DNA u náhodně vybraného štěněte, který poslouží k preventivnímu zjištění, zda spojení dvou chovných jedinců proběhlo dle doporučení ke krytí poradcem chovu a potvrzení dvou chovných jedinců jejich majiteli. Cenu testu DNA v tomto případě hradí klub. 

 

§ 9

Majitel chovné feny může mimo namátkovou kontrolu vrhu výborem klubu provést kontrolní test u jeho štěňat. Vzorek DNA musí být odebrán prostřednictvím klubu, který následně vyúčtuje majiteli náklady spojené s tímto odběrem a následným testem.

 

 § 10

Do chovu mohou být připuštěni pouze chovní jedinci s provedenými testy DNA, zařazeni a evidováni v databázi DNA. V případě, že se majitel chovné feny rozhodne krýt psem, který není evidován v české databázi DNA, je povinen požádat KSK o zajištění výpisu z národní databáze DNA, ve které je pes evidován. KSK na základě dohody s národními kluby je jako jediný oprávněn požádat o srovnávací vzorek genetickou laboratoř. 

 

§ 11

Porovnávání vzorků DNA nastává  po narození prvních štěňat po rodičích, kteří oba absolvovali testy DNA.

Vyjímkou může být jen prokazatelné zjištění, že došlo k úmyslnému porušení chovatelského řádu za strany majitele chovného jedince. V tomto případě se postupuje dle platného chovatelského řádu.

 

Přijato na členské schůzi  v Ústí 17.6.2017

Slovenský kopov
Přejít nahoru