Přehled úhrad členských příspěvků KSK

Zde můžete nahlédnout do přehledu plateb členství v KSK. Seznam je aktualizován ke dni 24.10.2016. O další případné aktualizaci přijatých plateb budete informováni. Vzhledem k povinnosti uhradit veškeré finanční závazky vůči klubu a členské příspěvky na rok 2017  nejpozději do 31.12.2016, doporučujeme aby členové ve vlastním zájmu provedli kontrolu seznamu.                                                                            Seznam plateb k nahlédnutí  ZDE…..

další

Podmínečné vyloučení člena KSK – informace

Rozhodnutím výboru Klubu slovenského kopova,z.s., ze dne 2.9.2016 bylo ve smyslu ustanovení Stanov KSK, zvláště pak ust. čl. V., odstavce 2, písm. b,   uděleno  členu klubu  panu Z.B.  –  p o d m í n e č n é   vyloučení člena. Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že jmenovaný  porušil ustanovení Chovatelského řádu Klubu slovenského kopova, zvláště pak článku I., odstavec 5  tím, že produkoval v přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2016 dosud, štěňata plemene slovenský kopov,  bez průkazu původu a tyto následně nabízel  k prodeji. Uvedené jednání je neslučitelné nejen se základní chovatelskou normou KSK, ale i s obecnými principy Českomoravské kynologické unie a standardu FCI, z nichž chovatelský řád vychází a s nimiž je v právním souladu. Pevně věříme, že se jedná o excesní chování a vyjímečný případ, který takto poškozuje dobré jméno klubu i   slovenského kopova jako takového.

další

Putovný pohár SK – Stará Turá 2016

Ve dnech 3.-4.12.2016 se uskuteční soutěž slovenských kopovů o Putovný pohár SK v Starej Turej. Jedná se o jednu z vrcholných soutěží slovenských kopovů na Slovensku, na které se udělují tituly CACT a CACIT. Náš KSK získal na tuto akci 2 nominace .  V případě Vašeho zájmu o účast neprodleně kontaktujte výcvikáře klubu p. Přemysla Maška.

další

Členské příspěvky a ověření plateb – informace

Vzhledem k množícím se dotazům členů na skutečnost, zda mají zaplaceny členské příspěvky, popř. další finanční náležitosti vůči klubu sdělujeme, že k ověření těchto údajů je možno vznést dotaz na pokladníka klubu Jana Trčku, na e mailové adrese  pokladnik@slovenskykopov.cz.  V případě, že člen nemá uhrazeny dřívější závazky vůči klubu, (např. členský příspěvek za rok 2015),  došlé platby budou automaticky použity nejprve na úhradu starších dlužných částek až do jejich úplného zaplacení. Od 1.12.2016-31.12.2016 bude na stránkách klubu zveřejněn seznam členů, kteří si povinnosti nesplnili včetně výše dluhu tak, aby mohlo dojít  do konce roku 2016 k případné nápravě. Od 1.1.2017 bude již zveřejňován pouze  aktualizovaný přehled aktivních členů KSK pro daný rok.

další

Klubové plesy – prosba

Ve snaze zpřístupnit veřejnosti a našim klubovým členům, pro které je účast na  Klubovém plese v Klášterci nad Ohří dne 14.1.2017 pro velkou vzdálenost od bydliště komplikovaná, bude KSK pořádat i druhý ples v Hranicích na Moravě v termínu 21.1.2017.  Vstupenky na ples v Klášterci je možno objednávat u výcvikáře klubu a hlavního organizátora plesu Přemysla Maška. Vstupenky na ples v Hranicích u předsedy klubu Mgr. Petra Šupíka. Rovněž žádáme všechny členy o laskavé přispění do tomboly obou plesů tak, aby se podařilo zajistit již tradiční vysokou úroveň a zdárný průběh obou akcí.

další

Členské příspěvky – upozornění

Upozorňujeme všechny členy, kteří si doposud nesplnili svoji základní povinnost člena klubu a nezaplatili členské příspěvky , aby tak učinili s dostatečným předstihem před termínem určeným novými stanovami a to nejpozději do 31.12.2016. Při nesplnění této povinnosti do uvedeného data, přičemž rozhodným je datum připsání na účet,    z a n i k á      k 1.1. 2017  členství v Klubu slovenského kopova, z.s.

další

Přihlášky IHZ – výzva

Upozorňujeme všechny zájemce o účast na IHZ v roce 2016 a lednu 2017, aby zaslali svoje přihlášky výcvikáři klubu Přemyslu Maškovi minimálně 30 dnů před termínem konání vypsané akce. Pokud nebudou akce s předstihem obsazeny dostatečným počtem přihlášených psů může dojít ke zrušení akce a přesunutí přihlášek na jiné IHZ, v jiném termínu.

další