Úspěch českých zástupců KSK

Ve dnech 2.-4.12.2016 se uskutečnil v Starej Turej  VII. ročník  soutěže o Putovný pohár slovenských kopovov. Za český klub byli nominováni dva zástupci, kteří dosáhli vynikajícího umístění, když obsadili celkové 2. a 3. místo z dvanácti soutěžících.                                               2. místo   Nelo z Polčiny, vůdce Ondřej Smetana,             3. místo  Agent z pod Jahodného, vůdce Ing. Jiří Nátr Pejskům a jejich vůdcům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a jen tak dál……

další

Výzva všem členům-členské příspěvky

Důrazně upozorňujeme všechny členy, kteří si ještě nesplnili povinnost uhradit členský příspěvek, aby tak učinili v dostatečném předstihu před termínem 31.12.2016. Na platby přijaté po 1.1. 2017 nebude brán zřetel a dojde k pozbytí členství. Rovněž upozorňujeme členy, aby platby zasílali s předepsanou identifikací včetně svého členského čísla uváděného ve variabilním symbolu. Platby bez identifikace budou vráceny zpět na účet plátce a čl. příspěvek se bude považovat za neuhrazený. Ten, kdo své členské číslo nezná, či jej zapomněl si toto může vyžádat na info@slovenskykopov.cz, popř. jednatel@slovenskykopov.cz.

další

Neidentifikované platby- informace pokladníka klubu

Na bankovní účet klubu došly v měsíci září a říjnu platby za IZH, které vzhledem k tomu, že člen klubu neuvedl předepsanou identifikace platby  a neuvedl svoje členské číslo, ani do popisu platby svoje jméno, nebylo možno tyto platby zaúčtovat. Pan Huťka Roman poslal 25.5.2016 na členství pouze 200 Kč.,  vzhledem ke skutečnosti, že na jmenovaného není veden kontakt, prosíme, aby kontaktoval pokladníka klubu 11.7 bylo zaplaceno na účet 600,- Kč poštovní poukázkou, ale nelze tuto platbu  identifikovat-neudán variabilní symbol, prosíme člena, který prováděl v tuto dobu platbu, aby kontaktoval pokladníka klubu  

další

Přehled úhrad členských příspěvků KSK

Zde můžete nahlédnout do přehledu plateb členství v KSK. Seznam je aktualizován ke dni 24.10.2016. O další případné aktualizaci přijatých plateb budete informováni. Vzhledem k povinnosti uhradit veškeré finanční závazky vůči klubu a členské příspěvky na rok 2017  nejpozději do 31.12.2016, doporučujeme aby členové ve vlastním zájmu provedli kontrolu seznamu.                                                                            Seznam plateb k nahlédnutí  ZDE…..

další

Podmínečné vyloučení člena KSK – informace

Rozhodnutím výboru Klubu slovenského kopova,z.s., ze dne 2.9.2016 bylo ve smyslu ustanovení Stanov KSK, zvláště pak ust. čl. V., odstavce 2, písm. b,   uděleno  členu klubu  panu Z.B.  –  p o d m í n e č n é   vyloučení člena. Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že jmenovaný  porušil ustanovení Chovatelského řádu Klubu slovenského kopova, zvláště pak článku I., odstavec 5  tím, že produkoval v přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2016 dosud, štěňata plemene slovenský kopov,  bez průkazu původu a tyto následně nabízel  k prodeji. Uvedené jednání je neslučitelné nejen se základní chovatelskou normou KSK, ale i s obecnými principy Českomoravské kynologické unie a standardu FCI, z nichž chovatelský řád vychází a s nimiž je v právním souladu. Pevně věříme, že se jedná o excesní chování a vyjímečný případ, který takto poškozuje dobré jméno klubu i   slovenského kopova jako takového.

další

Putovný pohár SK – Stará Turá 2016

Ve dnech 3.-4.12.2016 se uskuteční soutěž slovenských kopovů o Putovný pohár SK v Starej Turej. Jedná se o jednu z vrcholných soutěží slovenských kopovů na Slovensku, na které se udělují tituly CACT a CACIT. Náš KSK získal na tuto akci 2 nominace .  V případě Vašeho zájmu o účast neprodleně kontaktujte výcvikáře klubu p. Přemysla Maška.

další

Členské příspěvky a ověření plateb – informace

Vzhledem k množícím se dotazům členů na skutečnost, zda mají zaplaceny členské příspěvky, popř. další finanční náležitosti vůči klubu sdělujeme, že k ověření těchto údajů je možno vznést dotaz na pokladníka klubu Jana Trčku, na e mailové adrese  pokladnik@slovenskykopov.cz.  V případě, že člen nemá uhrazeny dřívější závazky vůči klubu, (např. členský příspěvek za rok 2015),  došlé platby budou automaticky použity nejprve na úhradu starších dlužných částek až do jejich úplného zaplacení. Od 1.12.2016-31.12.2016 bude na stránkách klubu zveřejněn seznam členů, kteří si povinnosti nesplnili včetně výše dluhu tak, aby mohlo dojít  do konce roku 2016 k případné nápravě. Od 1.1.2017 bude již zveřejňován pouze  aktualizovaný přehled aktivních členů KSK pro daný rok.

další