Podmínky a postup pro vydání krycího listu a evidenci štěňat – 2/2015

2/2015

Podmínky a postup pro vydání krycího listu a evidenci štěňat

Výbor klubu SK na svém zasedání dne 28.8.2015 odsouhlasil postup při vystavování krycích listů a evidenci narozených štěňat včetně jejich zápisu do plemenné knihy.

Postup je následovný:

-majitel chovné feny si stáhne ze stránek klubu, popřípadě osloví poradce chovu o zaslání „ žádost o doporučení ke krytí feny“. Tuto žádost vyplní a zašle spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku na daný rok, stačí i elektronicky poradci chovu. Žádost je třeba zaslat s dostatečným předstihem, minimálně 30 dnů před krytím.

– na základě této žádosti obdrží majitel chovné feny od poradce chovu krycí list ve dvojím vyhotovení a „hlášení vrhu“. Toto vyplněné hlášení vrhu po narození štěňat do 21 dnů spolu s přiloženým dokladem o zaplacení poplatku klubu za štěňata, na které bude požadováno u ČMKJ vystavení rodokmenu zašle poradci chovu. Originál krycího listu potvrzeného majitelem chovného psa si majitel chovné feny ponechá pro zápis do plemenné knihy a kopii, z které si majitel chovného psa odstřihne vyplněnou část vpravo dole zašle poradci chovu ihned po krytí. Dále o narození štěňat je povinen majitel chovné feny neprodleně informovat majitele chovného psa, kterým byla fena kryta a skutečnosti, že se štěňata narodila a v jakém počtu.

-po obdržení hlášení vrhu a dokladu o zaplacení poplatku za štěňata obdrží majitel chovné feny od poradce chovu „přihlášku k zápisu štěňat“ do plemenné knihy a na přidělení evidenčních čísel od ČMKJ. Tato přihláška musí být podepsána poradcem chovu.

-po obdržení přihlášky k zápisu štěňat zašle majitel chovné feny tuto vyplněnou přihlášku spolu s originálem krycího listu na ČMKJ k přidělení evidenčního čísla na štěňata. Po obdržení evidenčních čísel nechá majitel čipovat, popřípadě tetovat štěňata (pozor musí býk minimálně 6 týdnů stará) u svého veterinárního lékaře, který tento zápis potvrdí. Potvrzený zápis pak odešle na ČMKJ a ta mu vystaví rodokmeny.

-majitel chovného psa musí nejpozději do 30 dnů od narození štěňat, zaplatit poplatek klubu za krytí dle chovatelských podmínek klubu a zaslat kopii dokladu poradci chovu spolu s kopií dokladu o krytí, který si odstřihl z krycího listu při krytí feny. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, nebude jeho chovný pes doporučován poradcem chovu na krytí až do doby než přijde k úhradě stanoveného poplatku.

Komunikace s poradcem chovu může probíhat i elektronicky. V případě zasílání účetních dokladů, popřípadě dokladů s podpisem musí být tyto doklady naskenovány a zaslány poradci chovu.

Informace o platných poplatcích:

členský poplatek do klubu za kalendářní rok                             300,-Kč

– poplatek za štěně, na které bude vystaven rodokmen              400,-Kč

– poplatek majitele chovného psa za krytí                                      500,- Kč

Platby se hradí na účet klubu číslo:   115-779890237/0100

Variabilní symbol uvádějte vaše členské číslo.

Specifický symbol uvádějte za:      –   členství v klubu                 10

                                                                    –   poplatek za štěňata         60

                                                                    –   poplatek za krytí psem   50                                                    

V případě, že bude žádat o doporučení ke krytí majitel chovné feny a není člen Klubu slovenského kopova, musí uhradit předem jednorázový poplatek, ve výši 3000,-Kč a zaslat doklad o zaplacení současně, se žádostí o doporučení ke krytí poradci chovu. Následný postup je stejný jen majitel této chovné feny již neplatí poplatek za štěňata.

Korespondenční adresa: Libor Beníček   Bystřice pod Lopeníkem 355

687 55 Bystřice pod Lopeníkem

Tel: +420 603 585 313, e-mail: poradce@slovenskykopov.cz

Komentáře jsou vypnuty.