Výsledky IHZ Olešovice 10.11.2016

Výsledky IHZ Olešovice                                                                                                                                                                                                                                                             Dne 10.11.2016 proběhly naše první IHZ v letošním roce. Těchto IHZ se velice dobře zhostili po stránce organizační zaměstnanci LČR Konopiště s vlastním provedením na polesí Olešovice, kde byl hlavním organizátorem Ing. Pavel Šusta. Zazvěření černou zvěří v této honitbě bylo velice dobré, a to především v druhé leči. Díky vynikající práci převážné části předvedených kopovů bylo uloveno 13 ks černé zvěře a jedna liška. Klub děkuje za propůjčení honitby zaměstnancům LČR Konopiště a také za vzorné předvedení kopovů všem psovodům.  Výcvikář Přemysl Mašek 

další

Poděkování

Dovolte mi na tomto místě vyjádřit poděkování všem členům výboru, členům klubu i dalším zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a vlastním průběhu IX. ročníku Mezinárodní soutěže slovenských kopovů. Odměnou nám všem za jejich aktivní přístup je kvalitní a organizačně zvládnutá akce s mezinárodní účastí s parametry, za něž se nemusíme stydět v konfrontaci s jinými kluby nejen v ČR, ale i mimo naši vlast. Výsledky  a hodnocení soutěže, včetně fotogalerie budou následovat v nejbližších dnech. Kopovům Zdar!  Předseda KSK Mgr. Petr Šupík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

další

Aktualizace úhrad členských příspěvků ke dni 30.11.2016

Aktualizovaný přehled úhrad členských příspěvků ke dni 30.11.2016.                                                                                                                      Přehled úhrad  členských příspěvků      

další

Úspěch českých zástupců KSK

Ve dnech 2.-4.12.2016 se uskutečnil v Starej Turej  VII. ročník  soutěže o Putovný pohár slovenských kopovov. Za český klub byli nominováni dva zástupci, kteří dosáhli vynikajícího umístění, když obsadili celkové 2. a 3. místo z dvanácti soutěžících.                                               2. místo   Nelo z Polčiny, vůdce Ondřej Smetana,             3. místo  Agent z pod Jahodného, vůdce Ing. Jiří Nátr Pejskům a jejich vůdcům děkujeme za vzornou reprezentaci klubu a jen tak dál……

další

Výzva všem členům-členské příspěvky

Důrazně upozorňujeme všechny členy, kteří si ještě nesplnili povinnost uhradit členský příspěvek, aby tak učinili v dostatečném předstihu před termínem 31.12.2016. Na platby přijaté po 1.1. 2017 nebude brán zřetel a dojde k pozbytí členství. Rovněž upozorňujeme členy, aby platby zasílali s předepsanou identifikací včetně svého členského čísla uváděného ve variabilním symbolu. Platby bez identifikace budou vráceny zpět na účet plátce a čl. příspěvek se bude považovat za neuhrazený. Ten, kdo své členské číslo nezná, či jej zapomněl si toto může vyžádat na info@slovenskykopov.cz, popř. jednatel@slovenskykopov.cz.

další

Neidentifikované platby- informace pokladníka klubu

Na bankovní účet klubu došly v měsíci září a říjnu platby za IZH, které vzhledem k tomu, že člen klubu neuvedl předepsanou identifikace platby  a neuvedl svoje členské číslo, ani do popisu platby svoje jméno, nebylo možno tyto platby zaúčtovat. Pan Huťka Roman poslal 25.5.2016 na členství pouze 200 Kč.,  vzhledem ke skutečnosti, že na jmenovaného není veden kontakt, prosíme, aby kontaktoval pokladníka klubu 11.7 bylo zaplaceno na účet 600,- Kč poštovní poukázkou, ale nelze tuto platbu  identifikovat-neudán variabilní symbol, prosíme člena, který prováděl v tuto dobu platbu, aby kontaktoval pokladníka klubu  

další

Přehled úhrad členských příspěvků KSK

Zde můžete nahlédnout do přehledu plateb členství v KSK. Seznam je aktualizován ke dni 24.10.2016. O další případné aktualizaci přijatých plateb budete informováni. Vzhledem k povinnosti uhradit veškeré finanční závazky vůči klubu a členské příspěvky na rok 2017  nejpozději do 31.12.2016, doporučujeme aby členové ve vlastním zájmu provedli kontrolu seznamu.                                                                            Seznam plateb k nahlédnutí  ZDE…..

další

Podmínečné vyloučení člena KSK – informace

Rozhodnutím výboru Klubu slovenského kopova,z.s., ze dne 2.9.2016 bylo ve smyslu ustanovení Stanov KSK, zvláště pak ust. čl. V., odstavce 2, písm. b,   uděleno  členu klubu  panu Z.B.  –  p o d m í n e č n é   vyloučení člena. Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že jmenovaný  porušil ustanovení Chovatelského řádu Klubu slovenského kopova, zvláště pak článku I., odstavec 5  tím, že produkoval v přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2016 dosud, štěňata plemene slovenský kopov,  bez průkazu původu a tyto následně nabízel  k prodeji. Uvedené jednání je neslučitelné nejen se základní chovatelskou normou KSK, ale i s obecnými principy Českomoravské kynologické unie a standardu FCI, z nichž chovatelský řád vychází a s nimiž je v právním souladu. Pevně věříme, že se jedná o excesní chování a vyjímečný případ, který takto poškozuje dobré jméno klubu i   slovenského kopova jako takového.

další