Členské příspěvky a ověření plateb – informace

Vzhledem k množícím se dotazům členů na skutečnost, zda mají zaplaceny členské příspěvky, popř. další finanční náležitosti vůči klubu sdělujeme, že k ověření těchto údajů je možno vznést dotaz na pokladníka klubu Jana Trčku, na e mailové adrese  pokladnik@slovenskykopov.cz.  V případě, že člen nemá uhrazeny dřívější závazky vůči klubu, (např. členský příspěvek za rok 2015),  došlé platby budou automaticky použity nejprve na úhradu starších dlužných částek až do jejich úplného zaplacení. Od 1.12.2016-31.12.2016 bude na stránkách klubu zveřejněn seznam členů, kteří si povinnosti nesplnili včetně výše dluhu tak, aby mohlo dojít  do konce roku 2016 k případné nápravě. Od 1.1.2017 bude již zveřejňován pouze  aktualizovaný přehled aktivních členů KSK pro daný rok.

další

Klubové plesy – prosba

Ve snaze zpřístupnit veřejnosti a našim klubovým členům, pro které je účast na  Klubovém plese v Klášterci nad Ohří dne 14.1.2017 pro velkou vzdálenost od bydliště komplikovaná, bude KSK pořádat i druhý ples v Hranicích na Moravě v termínu 21.1.2017.  Vstupenky na ples v Klášterci je možno objednávat u výcvikáře klubu a hlavního organizátora plesu Přemysla Maška. Vstupenky na ples v Hranicích u předsedy klubu Mgr. Petra Šupíka. Rovněž žádáme všechny členy o laskavé přispění do tomboly obou plesů tak, aby se podařilo zajistit již tradiční vysokou úroveň a zdárný průběh obou akcí.

další

Členské příspěvky – upozornění

Upozorňujeme všechny členy, kteří si doposud nesplnili svoji základní povinnost člena klubu a nezaplatili členské příspěvky , aby tak učinili s dostatečným předstihem před termínem určeným novými stanovami a to nejpozději do 31.12.2016. Při nesplnění této povinnosti do uvedeného data, přičemž rozhodným je datum připsání na účet,    z a n i k á      k 1.1. 2017  členství v Klubu slovenského kopova, z.s.

další

Přihlášky IHZ – výzva

Upozorňujeme všechny zájemce o účast na IHZ v roce 2016 a lednu 2017, aby zaslali svoje přihlášky výcvikáři klubu Přemyslu Maškovi minimálně 30 dnů před termínem konání vypsané akce. Pokud nebudou akce s předstihem obsazeny dostatečným počtem přihlášených psů může dojít ke zrušení akce a přesunutí přihlášek na jiné IHZ, v jiném termínu.

další

Informace poradce chovu BZH – OMS Uherské Hradiště a MS Troják

Informace členům KSK. Dovoluji si informovat členy klubu, kteří mají zájem absolvovat ještě v letošním roce Barvářské zkoušky honičů, že je možnost se ještě přihlásit na termín 1.10.2016. BZH pořádá OMS Uherské Hradiště spolu s MS TROJÁK Bystřice pod Lopeníkem. Případní zájemci zašlete nejpozději do 20.9.2016 přihlášku (viz příloha) na OMS Uherské Hradiště, nebo na moji adresu:   Beníček Libor – Bystřice pod Lopeníkem 355,  PSČ 687 55 e-mail: poradce@slovenskykopov.cz, nebo: beniceklibor@seznam.cz Beníček Libor  poradce chovu SK     Přihláška BZH MS Troják

další

Výcvikový víkend Ondřejov 2016

V pořadí již čtvrtý výcvikový víkend KSK proběhl v honitbě  HS Ondřejov. Přihlášeno  bylo 20 vůdců se svými psy , ale v posledním týdnu před 14.5. se 7 vůdců odhlásilo pro různé důvody , takže skutečńá účast byla 13 vůdců se psy . Celkem bylo v sobotu na nácviku v lese  U Svaté Trojice včetně vůdců jejich doprovodu, členů klubu , myslivců HS a korony 45 lidí. O catering se po celý den postarala Katka Preislerová , vyšlo nám i pěkné polojasné počasí . V 9 hodin bylo zahájení , vůdci byli rozděleni do 3 skupin. První šla na stopy pod vedením výcvikáře Přemka Maška,   druhou měla na starost Jiřinka Legátová, která učila  vůdce jak správně provádět disciplíny vodění, odložení, poslušnost  a jak předvést psa na výstavě. Třetí skupina si potom tyto disciplíny provedla „na ostro“ pod vedením rozhodčího Václava Páce. Postupně se skupiny vystřídaly  a poslední stopou se v 18 hod první den ukončil. Druhý den proběhla ochota na černou v obůrce ve Zvánovicích, které se zúčastnilo 17 pejsků . Přesto, že se jednalo o mladé psy, předvedli  velmi dobrou práci – 2/3 výkonů hodnotil výcvikář známkou 4. Po obůrce ještě proběhla dvouhodinová diskuse o teorii výcviku a o zkušebním řádu. V průběhu akce i v diskusi v sobotu večer při posezení v restauraci Na Propasti byl účastníky velice kladně výcvikový víkend hodnocen a oceněn…

další

III. samostatná Klubová výstava slovenských kopovů – výsledky

Výsledky III. samostatná Klubová výstava SK     Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích naší Klubové výstavy v Lučinách a porovnal naši klubovou výstavu v roce 2016 s rokem 2015. Na výstavě posuzoval:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. ze Slovenska Jako čekatel na rozhodčího: Ing. Libor Beníček Vedoucí kruhu: MVDr. Iveta Stiksová Zapisovatelé: Ing. Anna Beníčková, Jan Čepek Všem, kteří se podíleli na hodnocení, přípravě celé výstavy a samotné organizace bych chtěl poděkovat. Poděkování patří i LS-VLS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách a VLS, divize Karlovy Vary, že nám umožnili tuto výstavu zorganizovat při jejich přehlídce ulovené spárkaté zvěře za rok 2016. Široká veřejnost, která se přehlídky zúčastnila se tak mohla s našimi psy seznámit. Rovněž bych chtěl poděkovat všem majitelům psů za předvedení jejich čtyřnohých pomocníků a popřál jim dále hodně úspěchů v absolvování zkoušek z výkonu, popřípadě dalších výstav pokud se jim tato výstava nepovedla. Nemohu si odpustit kritickou poznámku o připravenosti některých psů, ale i vůdců, kteří je předváděli. Je potřeba se této činnosti více věnovat a psy na tuto výstavu připravit. Nejvíce na to doplácí pak samotní psy a jejich vůdci, při zadávání titulů, kdy se sejdou vyrovnaní jedinci a pak rozhodčí přihlíží i k tomu jak se umí pes předvést a jak se chová vůdce. Libor Beníček st. poradce chovu  

další